May 15, 2011

Botanic Garden - Singapore
Botanic Garden เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ของสิงค์โปร์ สวนแห่งนี้ถูกค้นพบโดย Sir Stamford Raffles เมื่อปี 1822 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Government Hill at Fort Canning แต่ได้ถูกปิดลงเมื่อปี 1829 ต่อมาอีกประมาณ 30 ปีหรือในปี 1859 สมาคมพืชสวนการเกษตรได้ดำเนินจัดสร้างสวนโบตานิคปัจจุบันนี้ขึ้นมาอีกครั้ง และมอบให้ทางราชการของได้เป็นผู้ดูแลต่อไป