December 21, 2011

HortPark - The Gardening Hub


Hort Park เป็นส่วนหนึ่งของ Southern Bridges. ซึ่งเป็นสวนสารธารณะที่เชื่อมโยงกัน ระหว่าง Mount Faber Park, Talok Blangah Hill Park และ Kent Ridge Park. ที่นี่เป็นศูนย์กลางการทำสวนแบบครบวงจร ที่รวบรวมการออกแบบสวนและพันธุ์ไม้นานชนิด ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านการกีฬา, ด้านการศึกษา, ด้านวิจัยค้นคว้า และรวมไปถึงกิจกรรมการค้าปลีกของพันธุ์ไม้ต่างๆของศูนย์อีกด้วย


นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้ให้ความรู้และคำแนะนำทั้งทางด้านพืชและสวน ให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างเกี่ยวกับการจัดการสวน ทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงบุคคล เพื่อเป็นการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีอีกด้วย