January 27, 2007

พระนางจามเทวี จ. ลำพูนอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แดพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม
ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนะธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้ จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงทุกปัจจุบัน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525


No comments: