November 03, 2011

Healing Garden at Botanic Garden

Healing Garden หรือสวนบำบัดรักษาโรค เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาถึง 3 ปีในการออกแบบและจัดสร้างเพื่อปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักพืชสมุนไพรที่เคยใช้รักษาโรคได้มาแล้ว

ภายในสวนได้ออกแบบให้เหมือนรูปร่างของมนุษย์ (Human Body) โดยจะจัดวางรูปแบบการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนหรือระบบในร่างกายของคนเรา เช่น ศีรษะ, คอ, หู, จมูก, หลอดลม และรวมไปถึงระบบย่อยอาหารที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


จะมีพืชพันธุ์ไม้มากมายขนิด ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์แผนโบราณ เพื่อใช้รักษาโรคต่างๆได้ และในบริเวณนี้ก็ยังเป็นแยกเป็นสัดส่วน สำหรับพืชที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไว้ด้วย


No comments: